سجاده فرش برمال چیست؟

07 فروردین 1397

سجاده فرش برمال به فرش سجاده ای برمال گفته می شود که توسط هنرمندان کرد بافته شده باشد. سجاده فرش برمال یا به صورت یک قطعه ای و یا دو قطعه ای بافته می شود. که بر حسب مدل بافت اسامی مختلفی را در منطقه دارد.

سجاده فرش برمال چیست؟

سجاده فرش برمال

به فرش سجاده ای برمال گفته می شود که توسط هنرمندان کرد بافته شده باشد. سجاده فرش برمال یا به صورت یک قطعه ای و یا دو قطعه ای بافته می شود. که بر حسب مدل بافت اسامی مختلفی را در منطقه دارد.

طرح های بافته شده از فرش سجاده به دو دسته تقسیم می شود. طرح اصلی و فرعی که هر کدام انواع مختلفی از شکل ها را ایجاد می کند.

رنگ این سجاده فرش برمال می تواند سفید, قهوه ای یا سیاه باشد.

برمال یا همان سجاده فرش سنتی کردی در زندگی مردمان آن دیار و خطه جایگاه و نقش مهمی دارد.

(در مقاله قبل بررسی نقوش ایرانی در طراحی سجاده فرش ذکر شده است.)

یک بافته سنتی و اصیل مثل سجاده فرش، حاصل تلاش دورانی از زندگی یک یا چند بافنده است؛ یادگاری از رنج صادقانه نسل پیش برای آینده. هر بافته ای که امروز در اختیار ماست، در گذشته پذیرای خستگی انسان ها، شنیده در دل هایشان، وسیله زندگی شان و هم صحبت و راوی داستان هزاران ساله آنها بوده است. در واقع، هر بافته سنتی، دنیایی از رمز و رازها، معانی و نمادها و در عین حال، یک وسیله زندگی است: مامن و مونس تلاش بی وقفه انسان، از زایش بره ها و مراقبت از گوسفندان تا چیدن و شستن پشم و ریسیدن و بافتن و… . خلاصه اینکه ذره های وجود یک بافتهسجاده فرش تا نهایت انسجام، همواره بر دوش خالقان آن بودن است. نقش، رنگ و مجموعه تصاویری که بر یک بافته فرش سجاده می نشیند، آرمان ها و حرف های خالق آن و روایت ماجرای زندگی او و مردمانی است، یا اعتقادات و فرهنگ و جغرافیای خاص خودشان که همیشه آماده تراوش از ناخودآگاه و نقش بستن بر منقشی است.