سجاده نمازخوان

07 فروردین 1397

متاسفانه همواره شاهد شایعات در فضای مجازی هستیم و این بار شایعه درباره اعتقادات مذهبی مردم داستان از این قرار است که یک دختر خانم اردبیلی در حال خواندن نماز بوده است که نگاهش یک لحظه به فیلمی که از تلویزیون پخش می شود، می افتد، وسط نماز، سجاده فرش نمازش را رها می کند و به تماشای فیلم مشغول می شود،بعد از تمام شدن فیلم برمی گردد و می بیند که سجاده فرش به نماز ایستاده و ادامه نماز او را می خواند،با ترس و فریادکنان از خانه بیرون می رود و اهالی کوچه و محله و نیروی انتظامی می آیند و از این صحنه که یک معجزه الهی بوده است،فیلم و عکس تهیه می کنند.

سجاده نمازخوان

سجاده فرش باعث زیبایی محل نماز و همچنین نظم در صفوف و رعایت اداب و تمرکز حواس به چای نماز و خود نماز میشود.اما نمیتواند دست مایه خزافات و گول زدن عام مردم شود.و این دست شایعات باعث بازی کردن با اعتقادات مردم میشود.

متاسفانه همواره شاهد شایعات در فضای مجازی هستیم و این بار شایعه درباره اعتقادات مذهبی مردم داستان از این قرار است که یک دختر خانم اردبیلی در حال خواندن نماز بوده است که نگاهش یک لحظه به فیلمی که از تلویزیون پخش می شود، می افتد، وسط نماز، سجاده فرش نمازش را رها می کند و به تماشای فیلم مشغول می شود،بعد از تمام شدن فیلم برمی گردد و می بیند که سجاده فرش به نماز ایستاده و ادامه نماز او را می خواند،با ترس و فریادکنان از خانه بیرون می رود و اهالی کوچه و محله و نیروی انتظامی می آیند و از این صحنه که یک معجزه الهی بوده است،فیلم و عکس تهیه می کنند.

( مقالات مرتبط: سجاده فرش چیست؟ فرش سجاده ای ارزان. )

اینگونه شایعات درباره سجاده فرش و نماز نه تنها کمکی به اعتقادات مردم نمیکند بلکه باعث ضربه زدن به باورهای بسیاری از افراد میشود ؛ تایید اینگونه کلیپ ها در دنیای امروز که براحتی می توان ناممکن ترین صحنه را به واقعیت تبدیل کرد سخت است.

اینگونه مسائل هم هیچ ارتباطی با دین یا مذهبمان ندارد ، زیرا اسلام بر پایه این دست مسائل بنا نهاده نشده است که نیاز به چنین شایعاتی داشته باشد در ضمن آنکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و لبانش دوختند…

این شایعه از کشورهای عربی نشات گرفته و ابتدا با عناوینی مثل : معجزه فی شمال العراق سجاده تصلی، سجاده تصلی فی مکه … منتشر شده و بعد در کشور ما با عنوانهایی مثل : یک خانم مومن و با تقوایی بوده در تبریز که پس از مرگش، این سجاده به این شکل درامده است و یا دختر اردبیلی که نماز را سبک شمرده و یا در استان کردستان مادری میمیرد به سه فرزند خود وصیت میکند که در حق ایشان یکسال نماز بجا آورند و سجاده فرشبجای فرزندان ناخلف نماز میخواند و… منتشر شده است.

مقالات مرتبط:

تاریخچه سجاده فرش